Ontwikkeling

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. Zo werken we steeds gericht aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Speerpunten voor dit schooljaar zijn o.m.

ICT-beleid
In schooljaar 2019-2020 is een ICT-beleidsplan opgesteld. In schooljaar 2020-2021 zal volgens de inhoud van dit ICT-beleid gewerkt gaan worden. Leerkrachten kunnen zich naar eigen behoefte scholen op het gebied van ICT-vaardigheden.

EDI-model
In schooljaar 2020-2021 zal gewerkt gaan worden aan de professionalisering van instructiekwaliteiten van leerkrachten middels het EDI-model (Effectieve Directe Instructie). Onderdeel daarvan zal zijn: analyseren van toetsen, het opstellen van groepsplannen, afstemming van onderwijs op de individuele 5 ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen in de groep (werken op 3 niveaus), eigenaarschap van leerlingen, etc. Voor de uitrol van dit traject en externe ondersteuning wordt de expertise van IJsselgroep ingezet. Tijdens 5 teambijeenkomsten wordt aan de slag gegaan met theorie en afstemming op onze schoolpraktijk. Tijdens klassenbezoeken wordt coaching on the job ingezet om op die manier in de praktijk afspraken goed te implementeren.

Rekenen
In schooljaar 2020-2021 zullen wij gaan werken met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt. Voor een goede start zal er tijdens het het EDI-traject zoals hierboven beschreven, aandacht zijn voor het opstarten met het werken met deze nieuwe methode. Tevens zal de rekencoördinator hier een ondersteunende rol in hebben. Taal-lezen Ook komend schooljaar zal er aandacht zijn voor taal- en leesonderwijs. De taal-leescoördinator en de leerkrachten van de bovenbouw zullen gaan kijken naar de methode voor technisch lezen en begrijpend lezen. Leesmotivatie is een onderwerp dat ter sprake zal komen. In schooljaar 2021-2022 zullen naar aanleiding van dit voorwerk concrete keuzes en afspraken gemaakt gaan worden. Dan zal taal-lezen een grotere prioriteit krijgen.

Scholing
Leerkrachten en directie volgen regelmatig nascholing op diverse onderwerpen. Naast de bovengenoemde individuele scholing op ICT-gebied en de teamscholing EDI, zal het gehele team een digitale cursus "werken met de meldcode" gaan volgen. Uiteraard kunnen enkele individuele scholingsverzoeken ook gehonoreerd worden. Hierbij valt te denken aan workshops vanuit PCBO Apeldoorn en/of ons samenwerkingsverband.