Medezeggenschapsraad

2 ouders en 2 leerkrachten vormen samen de medezeggenschapsraad van de school. 6 keer per jaar komen ze samen om mee te denken met het schoolbeleid. De MR kent een advies- en een instemmingsbevoegdheid.

klik hier voor het meest recente jaarverslag van de MR.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken aangaande de school, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.

Belangrijke besluiten, die de directie/het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR.  Andersom kan de MR elk standpunt, dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd èn ongevraagd doen.

De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via e-mail mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl 

Namens de ouders hebben zitting in de MR:
  
Dhr. Daniel Schippers
Dhr. Arnaud Baas                       

Namens het team hebben zitting in de MR:
             
Juf Rianne Bisschop
Juf Femke Posma