Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op onze school.

Contactmomenten

Elk schooljaar beginnen we met een startgesprek. In dit gesprek kunnen de ouders en de nieuwe leerkrachten kennis met elkaar maken, elkaar informeren, verwachtingen uitspreken en afspraken maken. In groep 4 t/m 8 zijn de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig.

Daarnaast worden alle ouders en leerlingen nog twee keer per jaar uitgenodigd voor de spreekuurweken; na het eerste rapport is er een tienminutengesprek.

Twee keer per jaar organiseren we een "Kijk wat ik doe middag", waarop de kinderen hun werk aan elkaar en aan de ouders laten zien.

Daarnaast zijn ouders natuurlijk altijd welkom voor een gesprek.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n 6 - 8 keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor alle leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Stuur dan een mailtje naar [email protected]

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein en via [email protected]

Namens onze ouders hebben zitting in de MR:
Daniël Schippers (voorzitters)
Arnaud Baas

Namens ons team hebben zitting in de MR:
Rianne Bisschop (secretaris)
Femke Posma (secretaris)

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.