Menu

Onze onderwijsvormen

DSCF6437 highres

Onderwijs op PCBO De Wegwijzer

We willen voor ieder kind een plezierige en zinvolle tijd op de basisschool. Een tijd waarin elke leerling zich in verschillende vaardigheden kan ontwikkelen, in een veilige omgeving. We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te laten groeien en uitdagingen aan te gaan.

 

Spelend leren

In de groepen 1 en 2 is het spelen heel belangrijk; kinderen leren spelend, bijvoorbeeld door de echte wereld na te bootsen. In groep 2 wordt de nieuwsgierigheid naar taal, lezen en rekenen extra geprikkeld. Zo bereiden we kinderen voor op het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. In de volgende groepen werken we met moderne methodieken; We gebruiken coöperatief leren als werkvorm; leerlingen werken veel samen en bedenken zelf oplossingen. Dit verhoogt de motivatie en daagt leerlingen uit.

Bewegend leren 

Steeds vaker passen we bewegend leren toe in de groepen. Bewegen tijdens het leren heeft een positieve invloed op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden.

DSCF6630 highres

Onderwijs van de toekomst

We dagen kinderen uit om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor die keuzes. Zo krijgen kinderen de kans om een eigen inbreng te hebben in hun leren en in de planning van hun activiteiten, waardoor ze zich meer verantwoordelijk kunnen voelen voor hun eigen leerproces. We willen kinderen helpen zich voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst. Door onderwijs te geven dat leerlingen begeleidt in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Zo bereiden we kinderen voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. Dat betekent dat we kinderen oefenen in vaardigheden als samenwerking, probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken, intercultureel begrip, omgang met ICT, communicatieve vaardigheden en het kunnen 'leren'.

DSCF6925 highres

Extra ondersteuning

In elke groep geven we les op in elk geval 3 verschillende niveaus. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen dat en kinderen die de leerstof al goed begrijpen, mogen versneld door.

Juf Rianne (Intern Begeleider) helpt de leerkrachten om Passend Onderwijs te kunnen bieden.

Erkende Kanjerschool

Wij zijn een erkende Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal-emotioneel gebied richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ouders spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Afspraken

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar 
  • We werken samen
  • We hebben plezier 
  • We doen mee
DSCF6718 highres

ME+U - kidz

ME+U heeft voor de leerlingen vanaf 10 jaar een onderwijsprogramma ontwikkeld dat persoonlijke
ontwikkeling en samenwerking stimuleert. Dit programma is gericht op inzicht in jezelf en zicht op de samenwerking met een ander. Je kunt hier denken aan de volgende onderwerpen: hoe kan ik een taak oppakken, wat geeft mij energie en wat kost mij energie? Hoe kan ik met de ander samenwerken, hoe vullen wij elkaar aan en wat breng ik dan in?

Een mooie aanvulling naast de methodiek Kanjertraining.

DSCF6938 highres

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen bieden wij op PCBO De Wegwijzer verrijkende en verdiepende stof aan om goed aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften.

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling aangepast, zodat ruimte ontstaat om aan verrijkende en verdiepende stof te kunnen werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht en onze hoogbegaafdheidspecialist Juf Jolanda. 

Met de inzet van onze methodiek Pittige Plustorens bieden wij naast het basisaanbod ook extra uitdaging aan. Op PCBO Apeldoorn niveau is er een visie op het Plusbeleid. 

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze aansluit. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben een zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Wegwijzer, dan onderzoeken wij of de school voldoende kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw kind (eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper). Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer wij binnen onze school vragen hebben over de begeleiding van je kind of als wij niet kunnen bieden wat je kind nodig heeft, nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, gaan wij op zoek naar een passende plek in het speciaal (basis)onderwijs.

School Ondersteunings Plan

 

DSCF6913 highres

Intensieve taalklas (ITK)

Onze school heeft een taalklas verbonden aan de school. Er is voor twee dagen een extra leerkracht aan onze school verbonden. Deze leerkracht geeft ondersteuning aan kinderen in groep 1 en 2 met een taalachterstand. Door een jaar lang in kleine groepjes intensief met de kinderen te werken streven wij ernaar dat de taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor mondelinge communicatie, uitbreiding woordenschat, begrijpend luisteren en (begrijpend) lezen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen het onderwijs beter kunnen volgen. De Intensieve Taalklas is voor leerlingen met voldoende leermogelijkheden maar met een beperkte taalvaardigheid. Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen. De Gemeente Apeldoorn subsidieert deze voorziening en we zijn blij met deze mogelijkheid binnen De Wegwijzer.

Meer weten?
Neem contact op met de intern begeleider van De Wegwijzer.